06.01.09

Advance/Decline Line:

Đây là một chỉ số so sánh số lƣợng stocks của thị trƣờng lên (advance) và số lƣợng stocks của thị trƣờng xuống (decline) trong ngày. Ngƣời ta bắt đầu bằng cách chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn nhƣ 20 ngày, 50 ngày, hay 200 ngày. Vào ngày đầu tiên, ngƣời ta so sánh số lƣợng stocks lên so với số lƣợng stocks xuống. Thí dụ, vào ngày đó có tất cả là 6000 stocks lên và 2000 stocks xuống trong tổng số 8000 stocks của thị trƣờng. Qua ngày thứ hai ngƣời ta cũng làm nhƣ thế, và kiếm đƣợc rằng 6200 stocks lên so với 1800 stocks xuống…Sang ngày thứ ba, thứ tƣ…v….v….Cứ thế mà làm cho các ngày sau đó. Sau thời gian 20 ngày thì có 20 dữ kiện (data) cho 20 ngày đã qua. Đem 20 dữ kiện này vẽ trên chart thì ngƣời ta sẽ có một lằn. Lằn đó gọi là A/D line, và ngƣời ta dùng hƣớng đi (lên/xuống) của lằn để so sánh với hƣớng đi của thị trƣờng hiện tại.

Khi hƣớng đi của thị trƣờng cùng đi song song với hƣớng đi của A/D line thì mọi chuyện tƣơng đối bình yên và hƣớng đi hiện tại có thể kéo dài.

Nguợc lại, nếu có sự khác biệt trong hƣớng đi của thị trƣờng và hƣớng đi của A/D line, đặc biệt là hƣớng đi của A/D line, thì hƣớng đi của thị trƣờng hiện tại sẽ có thể yếu dần. Phƣơng cách phân tích thị trƣờng qua các chỉ số momentum căn bản thƣờng là tìm kiếm sự khác biệt giữa hai hƣớng đi của giá và của chi số đang xài. Một điều xin lƣu ý: đây là một chỉ số bao gồm toàn thị trƣờng. Chủ ý của nó là đo nhịp tim của thị trƣờng, chứ không phải chỉ đo một market index nào đó thôi. Thành ra, khi nó và thị trƣờng có hai hƣớng đi khác nhau nhƣ cái thí dụ bên dƣới thì nó không hẳn hoàn toàn sai.

Chỉ có điều là nó thƣờng đòi hỏi một khoảng thời gian khá dài để hƣớng đi của market chuyển mình đi theo nó, nếu nó vẫn còn tiếp tục đi hiện tại.

Thí dụ bên dƣới cho thấy rằng chỉ số Dow Jones Industrial Average, tuy đang ở mức độ thấp trong khoảng thời gian 3 tháng qua, nhƣng số lƣợng cổ phần tăng giá trong ngày CAO hơn số lƣợng cổ phần xuống. Điều này có thể làm ngạc nhiên một số ngƣời. Tuy nhiên, nếu ai có theo dõi US market trong thời điểm qua thì thấy rỏ rằng hầu hết những khó khăn trong US market đƣợc tạo ra bởi 3 sectors chính: Banking/brokerage, Housing, & Consumer Cylicles (Cars, computers....). Ngoài ra, cơ cấu của chỉ số DJIA là một PRICE-WEIGHTED index. Thành ra, chỉ cần một vài công ty lớn chuyển mình là chỉ số market index này giao động rất mạnh. Trong 30 công ty thành viên của chỉ số DJIA, thì có
4

chừng phân nửa là banking/brokerage/insurance và technology. Đây là 3 sectors bị ảnh hƣởng nhiều nhất trong giai đoạn vừa qua.

08.01.09
Hôm nay là ngày trading day thứ 3 của năm. US market đã đối diện với thực tế khi các chỉ số kinh tế và earnings forecasts của tam cá nguyệt vừa qua (Q4 2008) đang từ từ đƣợc công bố. Hôm nay là Alcoa, Intel, và Time Warners. Ba đại công ty này tƣợng trƣng cho ba kỷ nghệ lớn của Hoa Kỳ. Song song với nó là một chỉ số employment từ công ty ADP. Theo bản report của công ty ADP thì con số unemployment sắp tới đây sẽ nhiều hơn dự đoán. Wall Street biết là employment sẽ xấu lắm. Nhƣng xấu đến nhƣ thế nào thì chƣa ai rỏ. Hôm nay, ADP hé ra một tí cho investors thấy, và con số này lớn hơn ngƣời ta tƣởng nhiều. Tuy nhiên, đây không phải là một con số chính thức nhƣ con số của chính phủ sẽ đƣợc công bố vào thứ Sáu sắp tới. Nhƣng ADP là một công ty chuyên làm form W-2 cho hầu hết các công ty tại Hoa Kỳ. Cho nên với cƣơng vị đó, họ có cái nhìn bao quát trên phƣơng diện công ăn việc làm tại các cơ sở thƣơng mại. Từ đó, họ mới làm cái employement report giống cái của US government. Phần lớn thì bản report của họ và của US Government không khác nhiều, nhất là trên phƣơng diện NON-FARM PAYROLL. Và non-farm payroll là con số quan trọng nhất trong tất cả chỉ số kinh tế ra hàng tháng.

Nhƣ đã có nói trong các bài viết trƣớc, từ đây cho đến mid Feb 09 là thời điểm của earnings ra trong US market. Và earnings season luôn là một giai đoạn sóng gió nhất của năm, chứ không phải chỉ có năm nay. Tuy nhiên, năm nay ngoài chuyện sóng gió bình thƣờng, US market hay chính xác hơn là US economy đang ở trong một suy thoái cực kỳ trầm trọng. Sự kiện này còn tăng thêm phần sóng gió cho mùa earnings hiện tại. Thông thƣờng trong mùa US earnings, investors luôn phải chơi với hai con số: Earnings & Earnings Expectation. Đây là trò chơi roll the dice in US market. Rất thông thƣờng là công ty ra với một really good earnings, only to see its stock getting pounded. Lý do là cái gọi là earnings expectation. Earnings expectation là con số "ẩn" mà các trading desks TIÊN ĐOÁN, chứ không phải là con số mà công ty công bố. Cái mà công ty công bố gọi là Earnings. US investors phải biết "đi dây" giữa hai con số này. Nó cũng giống trong Currency Trading khi một chỉ số kinh tế của một quốc gia đƣợc công bố. Nó sẽ đƣợc so sánh để tìm điểm "tệ hơn" hay không "quá tệ" và từ đó traders mới place the bets.

Năm nay trong mùa earnings này, traders sẽ cực kỳ chú ý vào những lời tiên bố (forecast) của công ty cho những quarters sắp tới. Quarter vừa qua (Q4 2008) thì vứt đi. Nhƣng nếu stocks mà muốn giữ giá thì lời tiên bố cho các quarters sắp tới PHẢI TỐT HƠN hay nếu có tệ, thì phải tệ ít hơn. Điều thứ nhì mà investors cần biết khi trade trong gian đoạn này là số tiền mà công ty hiện đang có. Tùy theo kỹ nghệ mà investors phải biết điểm nào là điểm ăn tiền, và dựa vào đó mà trade. Thí dụ điển hình. Nếu muốn trade các banking stocks thì vấn đề chính KHÔNG PHẢI LÀ FORWARD EARNINGS (earings của tƣơng lai), mà là tiền vốn (capitals) còn bao nhiêu. Bao nhiêu % của capital hiện thời là đang vay mƣợn từ chánh phủ qua chƣơng trình TARP. Nếu con số % quá cao thì nên coi chừng. Đó là dấu hiệu của một công ty có thể go under, hay share dilution. Share dilution là vì khi chính phủ cho tiền TARP, họ cho qua phƣơng cách mua preferred stocks or warrants để sau này họ exercise. Nếu họ exercise thì share dilution sẽ xảy ra. Giá trị của share hiện tại và tƣơng lai không đồng đều. Ngƣợc lại, nếu bác nào chơi techs stocks thì nên lƣu ý về viễn ảnh kinh tế tƣơng lai.

Viễn ảnh kinh tế tƣơng lai ở đây không có nghĩa là công ty tiên đoán kinh tế nhƣ chính phủ. Mỗi một tech stock thƣờng chọn một kỷ nghệ nào trong lảnh vực technology. Khi kinh tế bắt đầu phục hồi thì
5

không phải toàn bộ kỷ nghệ techs đêu lên cả. Sẽ có cái lên trƣớc, cái lên sau. Cái lên trƣớc phần lớn là capital equipments (INTC, AMAT for example). Techs stocks nào nằm ở hàng đầu của kỷ nghệ và là đại ca thì luôn đi đầu. Điều mà investors nên tìm kiếm trong những lần conference calls sau khi earnings đƣợc công bố là công ty TIÊN ĐOÁN khi nào business orders của họ sẽ tăng. Phần lớn họ chỉ có thể thấy đƣợc 2 quarters ahead cho những capital equipments. Và chỉ số gọi là BILL RATIO thƣờng là một dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh trong business. Nói chung thì đây là cách thức mà các bác stay afloat trong market này.

Riêng về phần TA thì tôi không nghĩ market sẽ break down. Earnings xấu thì ai cũng biết rồi. Market chỉ không thích UNCERTAINTY, chứ không phải ghét a bad earnings. Tuy nhiên, strong intra-day gyration chắc chắn sẽ có. Nhƣng cái bottom của tháng 11 sẽ hold. Và nếu market chỉ nhấp nhô từ đây cho đến khoảng giữa tháng Hai thì sau đó nó sẽ đi lên cao hơn hiện tại. Lý do là Wall Street đang PRICE IN a 2 quarters of SEVERE RECESSION. Từ mùa Hè trở đi thì hy vọng nhiều hơn. Vì đó là tại sao traders sẽ go long sau khi có một khái niệm về những quarters sau sẽ nhƣ thế nào qua kỳ earings sắp tới đây. Còn bây giờ stay on the sideline là tốt nhất. Staying on the sideline is also a TRADING POSITION!!!